Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία & την Ασφάλεια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

 

Αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας:

  • Έλεγχει και επιβλέπει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
  • Ελέγχει και επιβλέπει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
  • Καταγράφει και διερευνά τα εργατικά ατυχήματα.
  • Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτατων καταστάσεων και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε αυτά.
  • Κάνει προτάσεις για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του χώρου εργασίας.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.