Η Στατική Μελέτη ενός κτιριακού έργου, καθιστά εφικτή την εφαρμογή μιας Αρχιτεκτονικής Πρότασης με όρους ασφαλείας και λειτουργικότητας. Αποτελεί τον οδηγό κατασκευής του έργου, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση του.

Η ομάδα της Civil Project αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών για οποιοδήποτε τύπο οικοδομικού έργου. Η διενέργεια κάθε μελέτης επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στοχεύοντας στη βέλτιστη ακρίβεια όσον αφορά τη ανάλυση των εντατικών μεγεθών στο φορέα μιας κατασκευής όσο και επιπρόσθετα στην επαρκή διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων που την αποτελούν.

Για κάθε είδος μελέτης μας χρησιμοποιούμε και τους αντίστοιχους εφαρμοζόμενους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα μας στην αντίστοιχη χρονική περίοδο κατά την στατική – δυναμική επίλυση του μοντέλου και τον έλεγχο κάθε κατασκευής

Κανονισμός Φορτίσεων: ΦΕΚ 325Α/45 και Ευρωκώδικας 1 – Μέρος 1.1 (ENV 1991-1-1:1991)
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2000/2003 (ΦΕΚ 2184β, 20 Δεκ. 1999 και ΦΕΚ 423β, 12 Απρ. 2001) και Ευρωκώδικας 8 – ΕΝ1998:2004
Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ 2003/2004 (ΦΕΚ 1154/12 Αυγ. 2003 και ΦΕΚ 447/ 05 Μαρ.2004) και Ευρωκώδικας 2 – EN1992:2004
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ: Ευρωκώδικας 3 – EN1993:2005
ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ: Ευρωκώδικας 4 – ΕΝ1994-1-1:2004
ΞΥΛΙΝΩΝ: Ευρωκώδικας 5 – ΕΝ1995-1-1:2003
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ: Ευρωκώδικας 6 – ΕΝ1996-1-1:2005

 

Η ομάδα της Civil Project αναλαμβάνει και εξυπηρετεί άμεσα: 

Έλεγχο Στατικής Επάρκειας κατασκευών για το Ν. 4495 / 2017

Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα

Μεταλλικές κατασκευές

Σύμμικτες κατασκευές

Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία

Ξύλινες κατασκευές

Προκατασκευασμένα Κτίρια

Μελέτες ενίσχυσης σεισμόπληκτων κτιρίων

Κολυμβητικές Δεξαμενές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και Προκατασκευασμένες Κατασκευές

Πλάκες επί εδάφους

Μελέτες ειδικών τύπων θεμελίωσης

Τοίχοι αντιστήριξης

 

Τα στάδια μίας στατικής μελέτης ενός κτιριακού έργου είναι:

  • Η «προμελέτη», δηλαδή μια προκαταρκτική μελέτη, όπου προτείνονται μορφές του φέροντα οργανισμού για τις διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί η μορφή του έργου.
  • Η «οριστική μελέτη», όπου σχεδιάζεται και υπολογίζεται ο σκελετός του κτιρίου και εκτιμάται το κόστος με βάση την τελική αρχιτεκτονική λύση.
  • Η «μελέτη εφαρμογής», όπου υπολογίζεται και σχεδιάζεται με ακρίβεια ο «φέρων οργανισμός» (σκελετός) του κτιρίου, αλλά και κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια και τεχνική οδηγία που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του.