Η ομάδα της Civil Project αναλαμβάνει τη διενέργεια Μη Καταστροφικών Ελέγχων σε κτιριακές κατασκευές όπως καθορίζονται στον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012 § 3.7.1.2 β) και περιλαμβάνουν:

 • Ανίχνευση των οπλισμών των κατακόρυφων και των οριζόντιων στοιχείων της κάθε στάθμης.
 • Έλεγχοι ομοιομορφίας αντοχής του σκυροδέματος, με κρουσιμετρήσεις
 • Λήψη Πυρήνων σκυροδέματος

 

 1. Η ανίχνευση των οπλισμών κρίνεται απαραίτητη κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας μίας υφιστάμενης κατασκευής είτε όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια είτε όταν τα σχέδια της οικοδομικής αδείας δεν έχουν εφαρμοστεί επακριβώς.

 

Κατά την ανίχνευση των οπλισμών των στοιχείων προσδιορίζεται με ακρίβεια η διάταξη των ράβδων οπλισμού στο δομικό στοιχείο, το πάχος επικάλυψης του σκυροδέματος καθώς και η διάμετρος των ράβδων.

 

 1. Η μέθοδος της Κρουσιμέτρησης είναι μια Μη Καταστρεπτική Μέθοδος εκτιμήσεως της αντοχής του σκυροδέματος, η οποία βασίζεται στην μέτρηση της επιφανειακής σκληρότητας των δομικών στοιχείων που εξετάζονται.

Με την μέθοδο αυτή εξετάζεται η ποιότητα του σκυροδέματος της εξωτερικής επιφάνειας των κατασκευών και σε βάθος έως 30mm περίπου. Η μέθοδος της Κρουσιμέτρησης μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αντοχή ενός δομικού στοιχείου κυρίως όταν συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους.

 

 1. Η πυρηνοληψία αποτελεί την πλέον αξιόπιστη άμεση μέθοδος ποιοτικού ελέγχου και βασίζεται στην διάτρηση και αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου.

Μέσω της μεθόδου λήψης δοκιμίου δομικού στοιχείου επιτυγχάνεται:

 • Ο προσδιορισμός της θλιπτικής ή και εφελκυστικής αντοχής
 • Ο μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης καθώς και μέτρηση του PH
 • H εύρεση του μέτρου ελαστικότητας (Ε) και του λόγου Poisson (ν)
 • Ο προσδιορισμός του μεγέθους αδρανών
 • Ο εντοπισμός ρωγμών ή άλλων αστοχιών στη μάζα του υλικού
 • Μέτρηση της υγρασίας αλλά και της υδατοαπορροφητικότητας.
 • Ο προσδιορισμός του πορώδους
 • Εύρεση της μάζας και του φαινόμενου βάρους. του σκυροδέματος.

Η μέθοδος της πυρηνοληψίας βρίσκει εφαρμογή σε κτίρια από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία.